Služba gradonačelnika

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 665-033
E-mail:  sluzbagradonacelnika@podgorica.me

Služba gradonačelnika vrši stručne i druge poslove za gradonačelnika, zamjenike gradonačelnika, stručna radna tijela gradonačelnika i drugih poslova iz nadležnosti gradonačelnika i grada:

 • izrađuje Program rada; priprema Poslovnik o radu; učestvuje u izradi propisa kojima se utvrđuje organizacija i način rada organa uprave Glavnog grada; obrađuje odluke, zaključke i druga akta koja donosi gradonačelnik; prati realizaciju zaključaka gradonačelnika i Savjeta gradonačelnika i izrađuje izvještaj o realizaciji tih zaključaka;
 • priprema sastanke gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika i stara se o realizaciji zaključaka sa tih sastanaka;
 • učestvuje u izradi smjernica za ostvarivanje planova i programa razvoja Glavnog grada i učestvuje u izradi Programa rada Skupštine Glavnog grada;
 • priprema izvještaj gradonačelnika o njegovom radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave na osnovu izvještaja organa lokalne uprave i javnih službi;
 • učestvuje u izradi ugovora o realizaciji sporazuma koje zaključuje Skupština Glavnog grada i Vlada Republike Crne Gore;
 • po pribavljenom izjašnjenju nadležnog organa uprave, priprema mišljenje o predlogu odluka i drugih akata koje Skupštini podnesu drugi predlagači;
 • obezbjeđuje materijale i preko biroa za odnose sa javnošću organizuje saradnju sa novinarima u vezi sa obavještavanjem javnosti o radu organa Glavnog grada;
 • obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem saradnje sa Skupštinom i Vladom Republike Crne Gore, opštinama u Republici i drugim opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu;
 • vrši poslove u vezi sa ostvarivanjem međunarodne saradnje;
 • vrši protokolarne poslove za potrebe gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i Skupštine Glavnog grada, u saradnji sa Službom Skupštine organizuje proslavu Praznika Glavnog grada ”19. decembra”;
 • postupa po predstavkama i pritužbama građana upućenih gradonačelniku; utvrđuje činjenice o osnovanosti predstavki i pritužbi i priprema odgovore na iste; postupa po predstavkama koje državni organi upućuju gradonačelniku radi utvrđivanja činjenica, odnosno rješavanja pitanja koja su predmet tih predstavki i pritužbi;
 • obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za Savjet gradonačelnika i stručna radna tijela koja obrazuje gradonačelnik za poslove iz svog djelokruga rada;
 • čuva izvornike svih akata koje donosi gradonačelnik;
 • vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga, koji su utvrđeni Zakonom o slobodnom pristupu informacijama;
 • vrši i druge poslove koje odredi gradonačelnik.

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakaricka Gora

JU dnevni centar