Služba Glavnog administratora

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665-067, +382 20 665-035
E-mail:  glavni.administrator@podgorica.me

Poslovi glavnog administratora

Na osnovu Zakona o Glavnom gradu (»Sl.list RCG«, br. 65/2005 i 72/2010), Zakona o lokalnoj samoupravi (»Sl.list RCG«, br. 42/2003, 20/2004, 75/2005, 13/2006 i »Sl.list CG«, br. 88/2009, 3/2010, 38/2012 i 10/2014) i Statuta Glavnog grada („Sl.list RCG – opštinski propisi“, br. 28/2006 i „Sl.list CG – opštinski propisi“, br. 39/2010 i 18/2012), glavni administrator vrši sljedeće poslove:

• Odlučuje u drugom stepenu u upravnim stvarima iz nadležnosti Glavnog grarda;
• Koordinira upravom i službama Glavnog grada;
• Stara se o zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti njihovog rada;
• Daje stručna uputstva i instrukcije o načinu postupanja u vršenju poslova;
• Daje mišljenje na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova organa uprave i službi Glavnog grada;
• Vrši i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik.

Glavni administrator ima službu.

Glavni administrator za svoj rad i rad svoje službe odgovara Gradonačelniku i Skupštini Glavnog grada.

Služba glavnog administratora

Na osnovu Odluke o organizaciji i načinu rad uprave glavnog grada (»Službeni list CG – opštinski propisi«, br. 19/2013), Služba glavnog administratora vrši stručne i druge poslove za ostvarivanje funkcije glavnog adminstratora, koji se odnose na:
• rješavanje u drugostepenom upravnom postupku;
• rješavanje u prvostepenom upravnom postupku u skladu sa posebnim zakonima;
• davanje mišljenja na nacrt akta o organizaciji i naèinu rada uprave Glavnog grada;
• staranje o zakonitom, efikasnom i ekonomičnom vršenju poslova lokalne uprave;
• davanje mišljenja na akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa uprave, posebnih i stručnih službi;
• koordiniranje radom organa lokalne uprave i službi;
• davanje stručnih uputstava i instrukcija o načinu njihovog postupanja u vršenju poslova;
• davanje mišljenja Gradonaèelniku na izvještaje o radu organa uprave i službi;
• izradu izvještaja o naèinu izvršenja akata koje donosi Gradonačelnik u funkciji usmjeravanja i usklaðivanja rada lokalne uprave, načinu vršenja nadzora nad radom javnih službi i preduzetim mjerama u vršenju tog nadzora;
• preduzimanje mjera u cilju otklanjanja uoèenih problema i nepravilnosti u radu organa uprave i službi;
• koordiniranje na poslovima reorganizacije lokalne uprave u funkciji optimizacije broja zaposlenih;
• unapreðivanje odnosa i saradnje u lokalnoj upravi i odnosa sa jedinstvenim organom lokalne uprave gradske opštine;
• druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakaricka Gora

JU dnevni centar