Stručne i posebne službe

Odlukom o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada – Podgorice (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 038/18 od 02.11.2018) organizuje se lokalna uprava Glavnog grada, obrazuju organi lokalne uprave (u daljem tekstu: organi uprave), posebne službe i službe koje vrše zajedničke i stručne poslove za potrebe Glavnog grada (u daljem tekstu: stručne službe), uređuje njihov djelokrug, način rada, kriterijumi za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju organa uprave i službi i druga pitanja od značaja za rad lokalne uprave.

Posebne službe su:

 1. Komunalna policija;
 2. Služba zaštite i spašavanja;
 3. Služba za unutrašnju reviziju;
 4. Komunalna inspekcija;

Stručne službe su:

 1. Služba gradonačelnika;
 2. Služba glavnog administratora;
 3. Služba glavnog gradskog arhitekte.
 4. Služba za međunarodnu saradnju;
 5. Služba za odnose s javnošću
 6. Centar za informacioni sistem;
 7. Služba za javne nabavke;
 8. Služba za zajedničke poslove.

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakaricka Gora

JU dnevni centar