Raspisan tender za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije saobraćajnice, od kružnog toka na magistralnom putu M2 do skretanja za aerodromski terminal sa nadvožnjakom sa pristupnim saobraćajnicama

Agencija za izgradnju i razvoj Podgprice raspisala je tender za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije saobraćajnice, od kružnog toka na magistralnom putu M2 do skretanja za aerodromski terminal sa nadvožnjakom sa pristupnim saobraćajnicama u zahvatu LSL “Cijevna planska jedinica 2.5”, DUP-a “Mahala” i DUP-a “Balijače-Mojanovići”, procijenjene vrijednosti 40.000 eura.

Trasa i profil novoplanirane saobraćajnice uz željezničku prugu preuzeta je iz PUP-a Podgorica. Planirana je rekonstrukcija puta do aerodroma Golubovci, širine kolovoza saobraćajnice 7,00 m sa obostranim trotoarom širine 2,00 m. Potrebno je zadržati slobodan profil pruge.

Okosnicu saobraćajne mreže čini i dalje magistralni put Podgorica – Petrovac na koju se raskrsnicom sa kružnim tokom saobraćaja veže put do aerodroma Golubovci. Ove saobraćajnice zajedno sa planiranom saobraćajnicom uz željezničku prugu predstavljaju primarnu mrežu saobraćaja.

Kako se navodi u tenderu, predmetna lokacija se nalazi u zahvatu koji je trenutno saobraćajno slabo opremljen. Mreža postojećih saobraćajnica formirana je paralelno sa izgradnjom naselja. Saobraćaj je mješovit (motorni i pješački), a ulice su dvosmjerne. Postojeće saobraćajnice zahtijevaju rekonstrukciju svih građevinsko-tehničkih elemenata, a potrebno je obezbijediti i adekvatne pristupe svim parcelama.

Najvažnija saobraćajnica koja prolazi sjevernom granicom zahvata je prilazna saobraćajnica aerodromu Golubovci. Saobraćajnica je prije nekoliko godina rekonsruisana i to kolovoz i trup puta, ali izgradnja trotoara nije bila predmet i zahtjev rekonstrukcije. Takođe nije urađena ni atmosferska kanalizacija. Ova saobraćajnica je dosta frekventna i izuzetno važna, jer predstavlja jedini prilaz aerodromu.

Rok izvršenja ugovora za izradu tehničke dokumentacije je 60 radnih dana od dana zaključenja ugovora. Ponude se predaju radnim danima od 10 do 13 sati, zaključno sa danom 06.05.2020. godine do 13 sati. Ponude se mogu predati: neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Jovana Tomaševića 2A i preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Jovana Tomaševića 2A. Javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 06.05.2020. godine u 14 sati, u prostorijama Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. na adresi Ul. Jovana Tomaševića 2A. Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ PODGORICE

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakarička Gora

JU dnevni centar